Пожароизвестяване

Основните последствия от възникването на пожар са големи имуществени и финансови загуби, а в по-лоши случаи и човешки жертви. За да предотвратите подобни тежки последици КЕИБЪЛ ГРУП Ви предлага изграждане на система за пожароизвестяване във Вашия обект. Основните цели на тази система са:

 • при възникване на пожар да се осъществи ранното му откриване,
 • да се локализира неговото точно място (напр. етаж 3 стая 10),
 • да се включи сигнализация за обявяване на тревога и предприемане на:
 • действия за евакуация,
 • действия за потушаването на пожара съобразно плана за действие в случай на пожар,
 • автоматично известяване на до 8 телефонни номера за възникването на инцидент.
Пожароизвестяване

Системата за пожароизвестяване включва датчици, централа, сирени, светлинни индикатори, пожароизвестители и др., чрез които непрекъснато се следи и сигнализира за следните признаци на пожар:

 • поява на дим,
 • повишаване на температурата над определени норми,
 • промяна на скоростта на нарастване на температурата,
 • поява на пламък,
 • ръчно задействане на системата.

Чрез програмиране на централата се дава възможност за осигуряване на ефективност и надеждност на системата, според особеностите на конкретния обект.
КЕЙБЪЛ ГРУП извършва проектиране, съгласуване, монтаж и профилактично обслужване на пожароизвестителни инсталации.
В съответствие с действащите нормативни актове по Пожарна и Аварийна Безопасност КЕЙБЪЛ ГРУП извършва следните дейност:

 • проучване на рисковете за възникване на пожар;
 • проверка на налягането и дебита на пожарни хидранти и пожарни кранове;
 • разработване на вътрешни правила в съответствие с нормативните актове по Пожарна и Аварийна Безопасност и
 • организиране на контрола по спазването им;
 • създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожар или авария;
 • изготвяне и проиграване на план за действие в случай на пожар, касаещ личния състав и ръководния персонал;
 • обучение на персонала за действие с основните уреди и средства за пожарогасене до пристигане на силите на
 • противопожарната служба.

Изграждането на система за пожароизвестяване е правилното решение, за да се предпазите от разрушителните последствия на пожара.