Контрол на достъп

Системата за контрол на достъп допълва сигурността на Вашия обект, като ограничава или осигурвява достъп до определена сграда, помещение, асансьор и др.

Системата за контрол на достъп работи като чрез код, магнитна карта или биометрични данни се задейства съответно устройство за пропуск – електомагнитна брава, турникет, бариера, автоматизирана врата. Така достъпът до определен периметър е възможен само за предварително определени лица в определен времеви интервал .

Контрол на достъп

КЕЙБЪЛ ГРУП Ви предлага изграждане на система за контрол на достъп за да разполагате с пълна информация за:

  • движение на персонала,
  • достъп и опити за достъп до опорелена сграда или помещение.

Информацията, която системата за контрол на достъп събира и съхранява позволява автоматично да се извършва:

  • контрол на работното време – начало, край на работното време, почивки,
  • съставяне на отчети за отработено време – за ден, месец, служител, отдел и др.

По този начин се премахва възможността за субективни грешки и ще може обективно, бързо и точно да се изчислява трудово възнаграждение, ефективност на работа за даден цех, отдел, смяна или служител, съставяне на оптимален график за работа и др.