Орган за контрол

Орган за контрол “Кейбъл контрол” е създаден през 2005 г. Акредитиран е от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” със сертификат за акредитация номер 84 ОКС, валиден до 31 май 2020 година.

ОКС “Кейбъл Контрол” извършва контрол и оценка на съответствието на физични фактори на работната и битова среда – осветеност,шум и микроклимат, електробезопасност – защитни прекъсвачи, ток на задействие и съпротивление на защитен заземител, климатични и вентилационни инсталации. Контролираните параметри са както следва:

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ:

Изкуствено осветление – осветеност, lx;

Микроклимат

– температура на въздуха, C;

– скорост на движение на въздуха, m/s;

– относителна влажност на въздуха, %

Шум

– дневна персонална експозиция на шум, dBA;

– средноседмична стойност на персоналната експозиция, dBA;

– измерване на ниво на шума, dBA;

– еквивалентно ниво на шума, dBA;

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:

– скорост на движение на въздушния поток, m/s;
– дебит, m3/h;

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ:

– температура на въздуха, 0C;
– относителна влажност на въздуха, %.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V:

Съпротивление на защитни заземителни уредби;
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
Съпротивление на изолация;
Импеданс на контур “фаза-защитен проводник”;
Прекъсвачи за защитно изключване (ЗП).

За контакти: инж. Елена Филипова – Ръководител на Орган за контрол
тел. 034 445546
GSM 0884 404 703
Email: cab.group@gmail.com