Мълниезащитни и заземителни

Защитните заземителни инсталации служат за предпазване на хора и животни от пораженията от електрически ток, свързани с нормалната работа на електрическите устройства или при тяхното дефектиране. За да са ефективни защитните заземителни инсталации трябва да бъдат подходящо проектирани, изградени и да бъдат периодично контролирани. Кейбъл груп ООД проектира и изгражда защитни заземителни инсталации, според изискванията на нормативната база в България и осигурявайки Вашата безопасност. Периодичните проверки се извършват от независимия Орган за контрол към фирмата – “Кейбъл контрол”.

Мълниезащитните инсталации служат за предпазване на хора, животни, недвижимо и движимо имущество от пораженията на мълниите.
Мълнията се харектеризира с изключителна мощ, интнзивност и възможност за нанасяне на големи поръжения. От тези си свойства произтича и фактът, че мълнията може да нанася щети не само при пряко попадение, а и при удар на голямо разстояние.
Особенно опасни за хората и животните са напреженията, които се получават по земната повърхност, в резултат от близко попадение на мълния.
За електрическата апаратура са опасни индуктираните в проводниците високи напрежения в резултат от паднала мълния. Създадените от това пикове с високо напрежение достигащо хиляди волтове, могат да се разпространяват на голямо разстояние по електрозахранващите и съобщителни кабели. Достигайки до електроапаратура те я повреждат, като дори е възможно възникването на пожар.
Мълниезащитата бива два основни вида – за външна и вътрешна.

  • Външната мълниезащита предпазва сгради и съоръжения от разрушения при преки попадения на мълнии. “Кейбъл груп” ООД изгражда мълниезащитни инсталации, отговарящи на всички нормативни изисквания, използвайки както класическите решения с мълниеприемни пръти и мрежи, така и най-съвременните решения, като мълниеприемници с изпреварващо действие, характеризийки се голям район на защита и оптимизирайки по този начин разходите за изграждане.
  • Вътрешната мълниезащита има за цел да ограничи индуктираните в кабелите пренапрежения в резултат от дейността на мълниите. Защите трябва да се предвидят на всички електрически линни – електрозахранващи, кабели за интернет, телевизия, телефон и др. “Кейбъл груп” ООД предлага всичко компоненти за вътрешна мълниезащита – катодни отводители, арестери и др.