СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

Камара на строителите

Камара на инженерите
“Кейбъл груп” ООД разполага с квалифицирани строителни техници и инженери, технически ръководители и строители и монтажници в различни области на строителството, разполагащи с висока квалификация и голям опит.
Техническото обезпечение на фирмата вкючва багери, самосфали, автовишки, скелета, режещи машини за бетон и асфалт, къртачи, съвременни тестери за елекрически инсталации, уреди за заваряване на оптични влакна и много други.
Фирмата е изградила голям брой строителни обекти и има референции за доброто им изпълнение.
Гаранция за опита и възможностите на “Кейбъл груп” ООД е и дългогодишната регистрацията на фирмата в Камарата на строители в България за извършване на строежи и строително-монтажни работи от следните групи:

Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура и електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;

Разрешително по Наредба Iз-2815

Наредба Iз-2815
Според изискванията на Наредба Iз-2815 от 7 ноември 2011 г, дейностите по експлоатацията на противопожарните съорежения като поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системите за отвеждане на дим и топлина и пожарните кранове се осъществява от търговци получили разрешение за тази дейност.
Разрешителното, с което Кейбъл груп ООД разполага, дава право на фирмата да извършва гореизброените дейности и е гаранция за компетентността на служителите и.

Орган за контрол

Сертификат за акредитация номер 84 ОКС
“Кейбъл контрол” – орган за контрол от вид С към “Кейбъл груп” ООД е акредтитиран от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” със сертификат за акредитация номер 84 ОКС, валиден до 31 май 2020 година, според изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
“Кейбъл контрол” извършва контрол на електрически, заземителни и мълниезащитни инсталации, физични фактори на работната среда – осветеност, температура на въздуха, скорост на въздуха, влажност на въздуха, шум, климатични и вентилационни инсталации.

Удостоверения за проектиране

Камара на инженерите
“Кейбъл груп” ООД разполага с инженери с пълна проектанска правоспособност по частите електро и комуникации с богат опит в проектирането на електрически инсталации, системи за сигурност, слаботокови инсталации, системи за пожароизвестяване, пожарогасене и други.