Проведена заключителна пресконференция

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0026-C0001
„Подобряване условията на труд на работното място в
„Кейбъл груп” ООД,
чрез оптимизиране на безопасността при работа”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 29.10.2013г. се проведе заключителна пресконференция във връзка с успешното приключване на дейностите по Проект „Подобряване на условията на труд на работното място в „Кейбъл Груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на 12 месеца бяха изпълнени следните дейности:

Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатори и счетоводител) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип

Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност

Дейност 3: Обследване на работните места

Дейност 4: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

Дейност 5: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност .

Дейност 6: Разработване и прилагане на стандарт за оценка на ЛПС. Разработване на стандарти за БУТ във връзка с въвеждане на ново оборудване и технологии.

Дейност 7: Закупуване на работно облекло, ЛПС и работно оборудване

Дейност 8: Извършване на СМР и доставка на оборудване

Изпълнението на горе описаните дейности доведе до:
– Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в „Кейбъл груп” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
– Адаптиране на управленските процеси в дружеството и внедряване на съвременна система за безопасен труд; Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, повишаване на производителността на труда и намаляване на предпоставките за трудови злополуки и наранявания;
– Създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси на фирмата;
– Оборудване на служителите с работно облекло и лични предпазни средства;
– Създаване на по-добър микроклимат в производствената база на дружеството – постигане на оптимална температура, намаляване на запрашеността, намаляване на влагата, повишаване на осветеността на работните помещения.

Ръководството на „Кейбъл груп” ООД и Екипът по управление на проекта благодарят на всички изпълнители за коректно свършената работа и успешното финализиране на проектните дейности.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Подобряване на условията на труд на работното място в „Кейбъл Груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа”, който се осъществявас финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Кейбъл Груп” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”