Покана за заключителна пресконференция

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0026-C0001
„Подобряване условията на труд на работното място в
„Кейбъл груп” ООД,
чрез оптимизиране на безопасността при работа”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Кейбъл груп” ООД гр. Пазарджик има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод финализиране на дейностите по Проект „Подобряване на условията на труд на работното място в „Кейбъл груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа”.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на 12 месеца се изпълниха дейности, както следва:
1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и работна среда
– Разработване и прилагане на стандарт за оценка на личните предпазни средства. Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии.
2.Закупуване на работно облекло и ЛПС и работно облекло
3.Извършване на СМР и доставка на оборудване.

При разработването на проекта са предвидени за изпълнение дейности, които доведоха до изпълнение на следното:
Общи цели:
1.Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в „Кейбъл груп” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
2.Адаптиране на управленските процеси в „Кейбъл груп” ООД и внедряване на съвременна система за безопасен труд.
Специфични цели:
1.Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Кейбъл груп” ООД, повишаване на производителността на труда и намаляване на предпоставките за трудови злополуки и наранявания
2. Създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси на фирмата.
Място на провеждане: Складовата база на „Кейбъл груп”, гр. Пазарджик ул.”Д. Дебелянов” №35
Дата: 29.10.2013г.
Час: 17.30ч
За допълнителна информация и контакти:
инж. Николай Тонков – Координатор по проекта
тел. 034/44 55 46

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Подобряване на условията на труд на работното място в „Кейбъл Груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа”, който се осъществявас финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Кейбъл Груп” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”